Innowacja pedagogiczna – „Sukces ucznia- sukcesem nauczyciela”

Napis innowacje pedagogiczne w kształcie drzewa

Innowacja pedagogiczna organizacyjno – metodyczna

„Sukces ucznia- sukcesem nauczyciela”
– wzmacnianie motywacji  wewnętrznej i rozwijanie
 kompetencji miękkich uczniów.”

Nazwa szkoły:  Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy

Autor:  Marta Seweryn-Wilk – dyrektor szkoły

Przedmiot: zajęcia obowiązujące

Rodzaj innowacji:  organizacyjno-metodyczna

Data wprowadzenia: 02.09.2022 r.

Data zakończenia: 16. 06.2023 r.

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klas od III do VIII. 

Czas realizacji innowacji obejmuje okres od 02.09.2022 r. do 16.06.2023 r. z możliwością kontynuowania jej w następnym roku szkolnym.

Niniejsza innowacja ma na celu położenie nacisku na to, by o sukcesie ucznia świadczył jego rozwój, nie ocena. Ma  zachęcać i motywować uczniów do zwiększenia skuteczności uczenia się poprzez stworzenie warunków edukacyjnych, które pozwolą uczniom rozwijać kompetencje niezbędne każdemu człowiekowi w codziennym życiu.

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Innowacja „Sukces ucznia- sukcesem nauczyciela”  jest moją odpowiedzią na potrzeby uczniów i rodziców w zakresie sfery emocjonalnej, która związana jest z pandemią oraz rzeczywistością wypełnioną niepewnością, lękiem, obawami przed uczeniem się występującą w naszej szkole.   

            Na podstawie obserwacji uczniów, przeprowadzonych rozmów z nimi, z ich  rodzicami, specjalistami naszej szkoły a przede wszystkim pojawiającymi się przypadkami zaburzenia zdrowia psychicznego uczniów naszej szkoły,  dostrzegłam nieodzowność wsparcia uczniów i rodziców. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji była potrzeba przekazania radości w dochodzeniu do sukcesu poprzez nie stawianie jedynek!

Rodzaj innowacji i warunki realizacji:

Jest to innowacja metodyczno-organizacyjna, która realizowana będzie w ramach zajęć obowiązkowych. Innowacja nie wymaga dodatkowych środków finansowych.

Opis innowacji:

I. Wstęp

Świat, w którym dorastają nasi uczniowie jest zupełnie inny niż ten, w którym dorastali ich nauczyciele, głównie wskutek ogromnego postępu technologicznego. Szkoła – instytucja zakorzeniona w starych systemach, ma obowiązek wyposażyć uczniów
w kompetencje, które pozwolą im odnosić sukcesy w ich dorosłym życiu. Najnowsze analizy wskazują na fakt, że nasi absolwenci będą pracować w zawodach, których jeszcze nie znamy oraz mierzyć się z licznymi globalnymi oraz lokalnymi wyzwaniami, z jakimi nie zmierzyło się żadne z dotychczasowych pokoleń. W czasach, gdy wszelkie informacje są dostępne od ręki, w smartfonach, ważnym celem szkoły jest wyposażenie uczniów w umiejętność uczenia się, właściwego reagowania na nowe sytuacje, podejmowania decyzji oraz przetwarzania informacji, odróżniania faktów od opinii, zadawania pytań, ale najważniejszym celem „tu
i teraz” jest wzmocnienie zdrowia psychicznego uczniów.

Ostatnie miesiące pracy zdalnej pokazały, że wielu uczniów nie potrafi samodzielnie planować swojego procesu uczenia się, a jedynym sposobem na uzyskanie odpowiedzi jest kara lub nagroda w postaci oceny. Założeniem innowacji zgodnie z wymaganiami podstawy programowej jest rozwijanie u uczniów ciekawości poznawczej, a także samodzielności
w zdobywaniu wiedzy, tak niezbędnej w obecnej, ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Cechy te łatwiej rozwijać u uczniów, którym bardziej niż na wynikach testów, zależy na wiedzy, którą te testy sprawdzają. Chcę, aby szkoła nie tylko przygotowywała uczniów do egzaminów, ale aby robiła to w sposób ułatwiający uczniom funkcjonowanie
 w wymagającym świecie poza murami szkoły, aby byli przygotowani na zmiany, potrafili budować satysfakcjonujące relacje zawodowe i osobiste, znali swoje mocne i słabe strony, potrafili zarządzać swoim czasem i zasobami, wykazywali się inicjatywą, myśleli kreatywnie i innowacyjnie, wykorzystywali technologię do własnego rozwoju, aby nie bali się błędu
i traktowali go jako nieodłączny element procesu uczenia się.

 Chciałabym aby uczniowie byli bardziej odpowiedzialni za swoją naukę, a co za tym idzie zdobyli kompetencje umożliwiające uczenie się przez całe życie.

II. Założenia ogólne.

1. Innowacja skierowana jest do uczniów od klasy III do VIII.
2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

 • stymulowania uczniów i nauczycieli w dążeniu do sukcesów dydaktycznych,
 • troska o zdrowie psychiczne uczniów.

III. Cele innowacji

Cel główny:

Niniejsza innowacja ma na celu zwiększenie skuteczności uczenia się poprzez stworzenie warunków edukacyjnych, które pozwolą uczniom rozwijać kompetencje niezbędne każdemu człowiekowi w codziennym życiu oraz konieczne  objęcie troską
i wsparciem psychicznym nie tylko tych uczniów, którzy aktualnie znajdują się w bardzo złej kondycji psychicznej ale wszystkich uczniów szkoły. Jest to podstawowy warunek uniknięcia zapaści systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i psychiatrycznej.

Cele szczegółowe:

 • wzmacnianie umiejętności oceny własnej pracy i własnego rozwoju
 •  nabywanie umiejętności radzenia sobie z porażkami,
 •   kształtowanie u uczniów przeświadczenia, że  popełnianie błędów jest o tyle cenne, że uczy rozwiązywać problemy.
 •  wytrwałość w realizacji celów mimo niepowodzeń
 • nabycie kompetencji radzenia sobie z emocjami, budowania i utrzymywania relacji
 • nacisk na to, by o sukcesie ucznia świadczył jego rozwój, nie ocena

IV. Metody pracy

 • metody aktywizujące i zadania, pozwalające na łączenie treści z informacjami
  z innych dziedzin,
 • metodyka dyskretna (autonomia i kreatywność) – zadania, które każdy może zrobić po swojemu,
 •  regularne stosowanie samooceny

V. Formy pracy

 •  praca indywidualna
 • praca w parach
 • praca w grupach

VI. Ocenianie

Nauczyciel oraz uczeń:

● redefiniują pojęcie oceny – ocena jako wynik wzajemnej współpracy między uczniem
    a nauczycielem,

● redefiniują pojęcie sukcesu – którym jest każdy progres w procesie uczenia się, bez  
    odnoszenia się do osiągnięć innych uczniów (nie rankingi, sukcesem jest postęp w procesie   
    uczenia się!)

● oceny wypowiedzi ustnej oraz pracy pisemnej, pracy domowej  bez oceny niedostatecznej

● nauczyciel będzie stosował ocenianie przez docenianie oraz będzie zachęcał uczniów do
    autorefleksji – „Powiedz, czego się nauczyłeś?”, „Czy jesteś z siebie zadowolony?”,         
  „Jaką byś sobie wystawił ocenę?”

zamiast jedynek ocena „jeszcze nie” – w przypadku otrzymania  oceny jedynki
 uczeń ma określony czas ustalony z nauczycielem przedmiotu  na ponowne poprawienie oceny z zakresu materiału,  z którego odpowiadał lub pisał w tym zadania domowe.

VII. Formy sprawdzania poziomu wiedzy uczniów.

            W ramach innowacji, sprawdzanie poziomu wiedzy uczniów będzie się odbywało na podstawie m.in. pracy „co umiemy?”, pracy klasowej, czy projektów.

● Praca „co umiemy?” to odpowiednik kartkówki (najczęściej niezapowiedzianej)
z mniejszej partii materiału. Jest okazją do zorientowania się zarówno dla ucznia, jak
i nauczyciela, na ile treści są przyswojone, a na ile trzeba je jeszcze dopracować.

Praca klasowa jest zapowiedziana z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Jeśli wynik nie jest taki, jakiego oczekiwałby uczeń, może on zrezygnować z proponowanej oceny niedostatecznej i pisać pracę następnym razem.

Lapbook to praca w wersji papierowej. Powinna być wykonana ręcznie. Uczeń, oddając ją, prezentuje to, co przygotował przed nauczycielem lub przed klasą. To praca dobrowolna, którą można wykonać, jako zaliczenie wiedzy z danego zakresu zamiast pracy klasowej. Opracowywana jest przez ucznia w szkole lub w domu, zawiera treści z danego zakresu wiedzy, najczęściej danego działu. Lapbook składa się z części teoretycznej, która może być poszerzona względem zakresu z lekcji, oraz części zadaniowej, w której uczeń tę wiedzę stosuje. Praca ma zawierać zadania samodzielnie przygotowane. W lapbooku może być wiersz, piosenka, krzyżówka.

● Projekt to praca zespołowa, której efektem jest konkretny rezultat (np. prezentacja, piosenka, gra, film, drama, przygotowanie lekcji lub elementu lekcji, zadania maturalnego lub pracy klasowej z danego działu), wykorzystany przez klasę lub prezentowany przed nauczycielem/ na forum klasy. Projektów może być kilka w półroczu. Uczeń wybiera jeden, za który chce otrzymać ocenę cyfrową w dzienniku.

            Prace klasowe są oddawane przez nauczyciela na kolejnej lekcji. W zależności od przedmiotu, nauczyciel wskazuje kolorem zielonym dobre rozwiązania. Rozwiązania, które nie są zaznaczone, są informacją zwrotną dla ucznia o błędzie i zachętą do poszukiwań powodów tego, że nie jest to odpowiedź poprawna. Na pracy są policzone przez nauczyciela punkty. Uczeń zawsze wie, ile maksymalnie punktów mógł otrzymać za dane zadanie.

Puste prace

            Nauczyciel może czasami oddać pracę pisemną, na której niczego nie zaznacza, podaje jedynie ocenę lub liczbę punktów (skalę punktacji uczniowie znają, mają przypisane punkty do treści zadań). Nauczyciel dla swojej wiedzy robi „zestawienie poprawnych odpowiedzi”. Uczniowie sami (mogą się ze sobą konsultować) poszukują powodów, dla których nie dostali oceny, którą by chcieli lub mogli otrzymać.

VIII. Dekoracja i układ klasy.

Ławki w klasie są ustawione w sposób umożliwiający pracę w zespołach.
Na ścianie plansze zachęcające do odejścia od „kultury błędu” (np. Sukces nie zależy od naszych deficytów, które wszyscy mamy, ale od naszych silnych stron.”).

4. Tematyka i treści nauczania.

Treści nauczania zawarte w niniejszej innowacji oparte są o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (Dz.U. 2017 poz. 356).

                Innowacja wkomponowuje się w realizację zadań zawartych w szkolnym zestawie programów nauczania, Statucie Szkoły, szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym.

IX. Przewidywane efekty uczniów.

● wzrost motywacji wewnętrznej do nauki
● rozwój kompetencji miękkich: komunikacyjnych, emocjonalnych i społecznych
● rozwój umiejętności współpracy, prezentacji
● rozwój umiejętności krytycznego i twórczego myślenia
● rozwój umiejętności cyfrowych
● rozwój kompetencji uczenia się

X. Podsumowanie.

Celem podsumowania jest zbadanie jakości realizacji projektu innowacyjnego.

            Realizacja metod i form pracy, obejmujących innowację, będzie poddana sprawdzeniu
 z wykorzystaniem opracowanych narzędzi, a uzyskane wyniki wykorzystane zostaną do doskonalenia pracy szkoły. Poziom zdobytych przez dzieci i młodzież wiadomości
i umiejętności będzie analizowany w trakcie trwania obserwacji podczas realizacji innowacji. Nauczyciel będzie przeprowadzał różnego rodzaju rozmowy, badania ankietowe, by brać pod uwagę głos każdego ucznia i dostosowywać swój warsztat pracy do aktualnych potrzeb.    
       Podstawą podsumowania będą rozmowy, badania ankietowe, dzienniki uczniów, obserwacja oraz analiza wytworów uczniów. Wyniki podsumowania dostarczą informacji
o postępach uczniów i skuteczności realizacji zamierzonych celów. Będą stanowiły podstawę do ewentualnych zmian w trakcie realizacji programu, takich jak techniki, formy pracy, tematyka, dobór materiałów.

Ankieta ewaluacyjna przeprowadzona wśród uczniów po realizacji programu:

Odpowiedz na poniższe pytania, zaznaczając kółeczkiem wybraną przez siebie odpowiedź: TAK lub NIE.

1. Czy chętnie uczestniczyłaś/eś w zajęciach z …………………….…? TAK/  NIE

2. Czy przychodziłaś/eś na zajęcia zawsze przygotowana/y? TAK / NIE

3. Czy udało Ci się zrealizować postawione sobie cele? TAK / NIE

4. Czy forma prowadzenia zajęć była dla Ciebie ciekawa? TAK / NIE

5. Czy sposób prowadzenia zajęć przez nauczyciela pozwolił Ci aktywnie uczestniczyć
    w zajęciach? TAK/  NIE

6. Czy praca w zespole powodowała, że czułaś/eś się pewniej? TAK / NIE

7. Czy Twoim zdaniem praca w zespole przyczyniła się do integracji klasy? TAK / NIE

8. Czy w czasie zajęć mogłaś/eś samodzielnie zdobywać wiedzę? TAK / NIE

9. Czy w czasie zajęć mogłaś/eś samodzielnie podejmować decyzje? TAK / NIE

10. Czy mogłaś/eś obserwować rezultaty swojej pracy? TAK / NIE

11. Wymień zagadnienia, które sprawiały Ci najwięcej trudności. ………………………………………………………………………………………………..

Dziękuję za udzielenie odpowiedzi.

Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów oraz wyników klasyfikacji pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione radzie pedagogicznej, uczniom i rodzicom przez dyrektora szkoły.